}
شنبه ، 4 اســفنـد ، 97
|
عضویت
Alumni Association of
The Faculty of Engineering
University of Tehran

نمایش فیلم زمین خانه ما در جامعه مهندسان مشاور

پایگاه اطلاع رسانی کانون فنی:
شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور با همکاری گروه معماری این جامعه فیلم "زمین خانه ما" به کارگردانی "یان آرتوس برتراند" به نمایش می گذارد. این فیلم چهارشنبه 11 آذر ماه از ساعت 16 تا 19 در جامعه مهندسان مشاور به نمایش در می آید. این فیلم به موضوع توسعه پایدار اختصاص دارد. پس از نمایش فیلم جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارشناسان حوزه توسعه پایدار برپا می شود.  
"زمین خانه ما" فیلمی مستند است. این فیلم از تصویر برداری هوایی از مناطق متعددی از کره زمین در 54 کشور ساخته شده و نشان دهنده گوناگونی حیات بر زمین و تعادل رابطه انسان با محیطش و چگونگی تاثیر انسان بر حیات در زمین است.
"زمین خانه ما" در روز زمین سال 2009 (پنجم ژوئن ) به صورت همزمان در 181 کشور دنیا و نیز از طریق سایت یوتیوب به نمایش درآمد و رکورد بزرگ ترین نمایش همزمان فیلم در دنیا را به خود اختصاص داد.
"یان آرتوس برتراند" کارگردان این فیلم در سال 2009 جایزه قهرمان زمین را دریافت کرد و به عنوان سفیربرنامه ریست محیطی سازمان ملل UNEP انتخاب شد.
تعداد بييندگان:  2452
Bookmark and Share

Return to previous page
bottomPane